Szczegółowy opis procedury recenzowania artykułów


Przekazując artykuł do druku w naszym czasopiśmie autor/rzy muszą wziąć pod uwagę
poniższe fakty:

 1. Przy przyjmowaniu artykułów do druku obowiązuje ich recenzja przez
  dwóch niezależnych recenzentów
 2. Od recenzentów wymaga się podpisania oświadczenia o niewystępowaniu
  konfliktu interesów
 3. Recenzent przygotowuje recenzję w wersji pisemnej, która zawiera
  jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu
  naukowego do publikacji
 4. Czasopismo nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów,
  ale drukuje ich listę co najmniej raz w roku
 5. Recenzenci dobierani są w zgodzie z zasadą zapobiegania konfliktowi
  interesów

Są również zobowiązani do wypełnienia poniższej deklaracji:

Deklaracja oryginalności publikacji i ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji

Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że jestem / jesteśmy autorem / autorami* publikacji przekazywanej do druku w Polish Journal for Sustainable Development.

Jest ona moim / naszym* dziełem autorskim wcześniej nie publikowanym (tekst artykułu
powstał przy podobnym wkładzie wszystkich autorów (zapora ghostwritingu))

Niniejszą publikację afiliujemy na rzecz:
………………………………………………………………………………………..
(podać odpowiednią informację)
Czytelny podpis autora / wszystkich współautorów*

*niepotrzebne skreślić