Wskazówki dla autorów

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie (Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie, ISSN 1642-3828) ukazywały się jako rocznik w latach 1997-2014. Powstawały dzięki działalności badawczej członków obu Towarzystw, a także dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Od długiego czasu promowały zrównoważony rozwój prezentując badania o nachyleniu środowiskowym, interpretując ich znaczenie dla edukacji społeczeństwa w powiązaniu z pozostałymi płaszczyznami tego modelu, zapisanego jako obowiązujący kierunek rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej z roku 1997. Idąc z duchem czasu, widząc potrzebę dalszej promocji zrównoważonego rozwoju zmieniliśmy nazwę Zeszytów na POLISH JOURNAL for Sustainable Development (Polish Journ. Sust. Development, ISSN 2450-3746, DOI: 10.15584/pjsd.) pozostając przy szeroko pojętym, przyrodniczym ukierunkowaniu
naszych publikacji.

Publikujemy prace w języku polskim i angielskim w zakresie poniższych kierunków:

 1. Badania nad stanem zasobów środowiska, ich ochroną i rekultywacją,
 2. Kształtowanie środowiska w myśl zrównoważonego rozwoju,
 3. Badania nad innowacyjnymi technikami i technologiami stosowanymi w ochronie środowiska
  i promującymi zrównoważony rozwój,
 4. Edukacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem troski
  o różnorodność biologiczną.

Zeszyt spełnia także zadania w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ rozprowadzany jest nieodpłatnie wśród placówek edukacyjnych (coroczna konferencja i warsztaty dla nauczycieli Podkarpacia i uczniów uzdolnionych przyrodniczo) i zainteresowanych instytucji samorządowych.

Każdy artykuł jest dostępny on-line, recenzowany z zachowaniem poufności i edytowany przez redaktora statystycznego i językowego. Artykuły mają tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Rada Naukowa czasopisma ma charakter międzynarodowy.

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac do druku:

Przygotowany do druku tekst (w formacie „Dokument Word 97-2003”) powinien spełniać następujące warunki:

 • nie powinien przekraczać 8 stron maszynopisu o cechach określonych poniżej (w uzasadnionych
  przypadkach, za zgodą Redakcji można od tej reguły odstąpić),
 • mieścić się na stronie o wymiarach: szerokość 13 cm, wysokość 19 cm (ustawiamy marginesy; lewy: 1,5; prawy: 6,5; górny: 2,5; dolny: 7,5),
 • pełny tekst publikacji powinien zawierać w kolejności: pełne imiona i nazwiska autorów wraz z miejscem pracy i adresem e-mailowym, tytuł publikacji, streszczenie po polsku do 10 wierszy, słowa kluczowe.
  Następnie WSTĘP, METODYKA, WYNIKI BADAŃ, DYSKUSJA, WNIOSKI, BIBLIOGRAFIA wg. wzoru, TYTUŁ po angielsku, streszczenie po angielsku, słowa kluczowe po angielsku (w przypadku tekstu w języku angielskim obowiązuje zamieszczenie tytułu pracy, streszczenia, słów kluczowych oraz tytułów tabel i wykresów w języku polskim),
 • tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman CE, wielkość 10 pkt, odstęp pojedynczy, tytuł artykułu i nazwisko autorów czcionka 12 pt, podtytuły literami o wielkości 10 pk, podobnie jak całość tekstu, tabulator 0,5 cm,
 • na pierwszej stronie pozostawiamy od góry strony 4 cm na główkę wydawniczą Zeszytów,
 • wszystkie tabele, ilustracje /wykresy, rysunki, fotografie/w maksymalnych wymiarach: szer. – 13 cm, wys. – 19 cm (wraz z podpisami i całym wnętrzem w dwu językach) powinny mieć odpowiednią jakość i czytelność, muszą być z góry wpisane lub wklejone w tekst,
 • tabele powinny być przygotowane do druku starannie i zawierać także pełny tekst ich zawartości opracowany po polsku i po angielsku,
 • literatura powinna być cytowana w tekście w nawiasach, wg wzoru [Arancon i in. 2004, Kędza i Hołderna-Kędza 2015, Weltzien 1991],
 • zbiór BIBLIOGRAFIA powinien być uporządkowany wg alfabetu i opracowany następująco:
  1. Arancon N.Q., Edwards C.A., Bierman P., Welch C., Metzger, J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries. 1. Effects on growth and yields. Bioresour. Technol. 93 (2). 145-153. doi:10.1016/j.biortech.2003.10.014.
  2. Barabasz W., Pikulicka A., Galus-Barchan A., Korta-Pepłowska M., Szmigiel A. 2013. Obiekty komunalne jako źródło drobnoustrojów zanieczyszczających wody, gleby i powietrze. [w:] K. Szymański (red.). Monografia Gospodarka odpadami komunalnymi. T. IX. 279-288.
  3. Bielińska E.J., Futa B., Mocek-Płóciniak A. 2014. Enzymy glebowe jako wskaźniki jakości i zdrowotności gleby. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „LIBROPOLIS”. Lublin 2014.
  4. Burgess R.M., Perron M.M., Cantwell M.G., Ho K.T., Serbst J.R., Pelletier M.C. 2004. Use of zeolite for removing ammonia and ammonia caused toxicity in marine toxicity identification evaluations. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 47. 440-447.
  5. Hellenic Center for Marine Research. 2011. Assessment of chemical parameters (in Greek). [dok. elektr.: http:// www.lakekoumoundourou.gr/upload_files/File/ chemical.pdf. data wejścia 21.5.2012].
  6. Kędza B., Hołderna-Kędza E. 2015. Możliwości wykorzystania miodu w onkologii. cz. 2. Pasieka 1 [dok. elektr.: http://pasieka24.pl, data wejścia 03.01.2015]
  7. Klimeková M., Lehocká Z., Žák Š. 2007. The effect of three forecrops and vermisol application on yields and baking quality of winter wheat in organic farming system. In: Proceeding of conference Organic farming. 2007. CULS in Prague. 53-55.
  8. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 152 poz. 897.
  9. Weltzien H.C. 1991. Biocontrol of foliar fungal disease with compost extracts. [In:] Microbial Ecology of Leaves. Springer-Verlag. New York. s. 430-450. ISBN 978-1-4612-7822-1. doi:10.1007/978-1-4612-3168-4_22.

W przypadku zapisu ustaw prawnych, działamy wg wzoru:

a) zawsze w przypadku tekstów jednolitych ustaw – gdy ustawa ukazała się np. w 2001 a tekst jednolity w 2011, wtedy obowiązuje zapis:
Dz. U. z 2011 Nr …, poz. …., tekst jednolity (mogą być i do niego zmiany, a więc w takiej sytuacji: tekst jednolity z późn. zm.)

b) w sytuacji kiedy ustawa ukazała się np. w końcu grudnia, a opublikowana została w styczniu, wtedy grudzień będzie uwidoczniony w tytule, ale rok wydania należy dodać przy Dz. U.

c) w sytuacji kiedy różnica między aktem prawnym a jego opublikowaniem wynosi kilka lat, co jest częste w przypadku ratyfikowania konwencji międzynarodowych. Wtedy należy pokazać rok ukazania się konwencji i rok publikacji w Polsce (będą na pewno różne).

Do Redakcji należy przekazać tekst starannie opracowany, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w formie wydruku. Publikacja powinna zawierać – tekst właściwy, ilustracje i tabele oraz podpisy pod ilustracjami i tabelami – jako jeden zbiór.