okładka zeszytu nr 15

Zeszyt 15 (2012)

Rzeszów 2012

Wstęp

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny Zeszyt Naukowy. Mamy przyjemność zaprezentować w nim nie tylko polskie publikacje autorstwa przedstawicieli ośrodka naukowego w Rzeszowie. Zeszyt zawiera także relacje z badań i działań przedstawicieli zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych za granicą.

Prezentowane badania interpretujemy pod kątem upowszechniania zrównoważonego rozwoju. Jest to zagadnienie wielopłaszczyznowe – obejmuje szeroko pojętą problematykę przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną. Konieczność upowszechniania i wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju jest pilną potrzebą chwili (raport Millenijny o stanie Ekosystemów Świata) i wynika z międzynarodowego i polskiego prawa.

Rozrzut tematyki prezentowanych publikacji jest więc tylko pozornie szeroki; dotyka tymczasem oceny bioróżnorodności i krajobrazu w obrębie aspektu przyrodniczego (artykuły: „Waloryzacja przyrodnicza drzewostanów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego”; „Ocena ponownego wykorzystywania korytarzy przez Lumbricus terrestris L. w eksperymentach polowych”; „Straszyki (Phasmida) jako obiekt obserwacji biologicznych”; „Ekologiczna uprawa ziemniaków jako rezerwuar chrząszczy z rodziny biegaczowatych (COL., CARABIDAE); „Elementy naturalne na terenach zabaw dla dzieci”) a także zagadnień w obrębie aspektu społeczno-historycznego i społeczno-gospodarczego zrównoważonego rozwoju (artykuły: „Integracja walorów krajobrazowych z dziedzictwem kulturowym na przykładzie trasy rowerowej „szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży w Husowie”; „Pionowe ozdoby elewacji – ekologiczną wizytówką miast”; „Specyfika gospodarowania na terenach ONW gminy Hyżne”; „Ocena jakości tuszek kurcząt brojlerów w wybranych fermach drobiu województwa podkarpackiego”).

Aspekt edukacji dla zrównoważonego rozwoju reprezentują następujące artykuły: „Praca i nauka w świetle Cradle-To-Cradle (C2C) – Europejska Sieć Edukacji dla odpowiedzialnego życia”; „Stosunek do wybranych akcentów różnorodności biologicznej wykładnią szans na wprowadzanie pojęcia retardacja przekształcania zasobów”; „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – program WARTA („wiedzieć aby rozumnie działać – twoim atutem”)”.

Artykuł „Biotechnologia w rolnictwie – odbiór i świadomość mieszkańców Podkarpacia” ma szansę zapoczątkować polemiczną dyskusję w obrębie tytułowego tematu.

Redaktor Zeszytu
dr hab., prof. UR Joanna Kostecka

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Barbara Wiśniowska-Kielian (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
 • Janusz Mroczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (School of Built and Natural Environment, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Alfredo Serreta Olivan (Universidad od Zaragoza)
 • Barbara Filipek-Mazur (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
 • Maria Flis-Bujak (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Barbara Wiśniowska-Kielian (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: Bonus Liber, Rzeszów