Polish Journal for Sustainable Development

Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie (Zesz. Nauk. PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie) ukazywały się jako rocznik w latach 1997-2014. Powstawały dzięki działalności badawczej członków obu Towarzystw, a także dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Od długiego czasu promowały zrównoważony rozwój prezentując badania o nachyleniu środowiskowym, interpretując ich znaczenie dla edukacji społeczeństwa w powiązaniu z pozostałymi płaszczyznami tego modelu, zapisanego jako obowiązujący kierunek rozwoju w Konstytucji Rzeczypospolitej z roku 1997. Idąc z duchem czasu, widząc potrzebę dalszej promocji zrównoważonego rozwoju zmieniliśmy nazwę Czasopisma na POLISH JOURNAL for Sustainable Development(Pol. J. Sust. Dev.), pozostając przy szeroko pojętym, przyrodniczym ukierunkowaniu naszych publikacji.

                Zapraszamy zainteresowanych do publikowania w naszym Czasopiśmie prac zarówno w języku polskim jak i angielskim, prezentując poniższe kierunki zainteresowania:

1. Badania nad stanem zasobów środowiska, ich ochroną i rekultywacją,

2. Kształtowanie środowiska w myśl zrównoważonego rozwoju,

3. Badania nad innowacyjnymi technikami i technologiami stosowanymi w ochronie środowiska  i promującymi zrównoważony rozwój,

4. Edukacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem troski o różnorodność biologiczną.

Ostatnie Wydania:

zobacz wszystkie