okładka zeszytu nr 11

Zeszyt 11 (2009)

Rzeszów 2009

Wstęp

Szanowni Państwo!

Z okazji 35-lecia Ośrodka Akademickiego Rzeszów-Zalesie, 29-30 września 2008 r. zorganizowano na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego konferencję naukową „Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju”.

Honorowym patronatem objął konferencję Marszałek Województwa Podkarpackiego Zbigniew Cholewiński oraz J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz. W konferencji uczestniczyło 70 osób, w tym 45 zaproszonych gości, reprezentujących 8 ośrodków akademickich w Polsce.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: prorektor UR ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski oraz dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. inż. prof. UR Zbigniew Czerniakowski. Zaproszonych gości powitała dr hab. prof. UR Joanna Kostecka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Konferencja „Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju”, odbywając się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, jest dowodem na to, że ośrodek nasz jest miejscem nowoczesnej edukacji i wpisuje się w aktualne potrzeby oraz trendy badawcze. Należy także podkreślić jak ważne jest rozważanie problematyki rozwoju Polski, Europy i świata w zgodzie z koncepcją równoważenia.

Obecnie zdajemy sobie sprawę, że nie tylko przemysł, ale i intensyfikacja rolnictwa stwarza wiele zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Stąd konieczność poszukiwania takich sposobów gospodarowania, które zapewnią zharmonizowany i zgodny z prawami przyrody system rozwoju obszarów wiejskich. Możliwości takie stwarza właśnie koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego, określana jako zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich sprowadza się do wykorzystania zasobów środowiskowych, kapitału ekonomicznego i społecznego w taki sposób, aby osiągnąć i utrzymać wysoki poziom zaspokojenia ludzkich potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. Zrównoważone rolnictwo, dbając o glebę, wodę, zasoby genowe roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich nie degraduje środowiska, jest żywotne ekologicznie i akceptowane społecznie.

Podczas Konferencji wygłoszono zarówno bardzo interesujące referaty plenarne jak i zaprezentowano 56 ciekawych posterów.

Prof. dr hab. Jan Siuta z Instytutu Ochrony Środowiska przedstawił referat dotyczący problemów degradacji i rekultywacji ziemi w Polsce. Drugie wystąpienie poświęcone było niekorzystnym skutkom odpływu biogenów z gleb uprawnych. Z tą problematyką zapoznał słuchaczy prof. dr hab. Józef Koc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo istotne dla zrównoważonego rozwoju zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania biomasy pochodzącej z obszarów wiejskich na cele energetyczne, przedstawiła dr hab. Hanna Sulewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O potrzebie koegzystencji produkcji żywności i biomasy na cele energetyczne mówił prof. dr hab. Wojciech Budzyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a ostatni referat plenarny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Wężyk, reprezentujący Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz w Warszawie, poruszając w swoim wystąpieniu zagrożenia dla produkcji zwierzęcej, które wynikają z faktu zmniejszania się powierzchni paszowej i przeznaczania jej na uprawy energetyczne.

Postery przygotowano w trzech sekcjach: produkcja roślinna a zrównoważony rozwój, produkcja zwierzęca a zrównoważony rozwój, oraz przyrodniczo-społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Większość uczestników przekazała swoje wystąpienia do druku (zamieszczamy je wg alfabetycznego układu nazwisk pierwszych autorów), stąd też tak bogaty jest nasz obecny Zeszyt Naukowy nr 11.

Konferencja była bardzo udana a Zeszyt, który przekazujemy do rąk naszych czytelników, został przygotowany w oparciu o badania naukowe zaprezentowane na wspomnianej konferencji.

Redaktorzy Zeszytu
dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR
dr inż. Janusz R. Mroczek

Artykuły

KOMITET REDAKCYJNY

 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski) – redaktor naczelny
 • Anna Wójcikowska-Kapusta (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Ewa Stompor-Chrzan (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

RADA PROGRAMOWA

 • Jan Siuta (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa) – Przewodniczący
 • Kevin R. Butt (Department of Environmental Management, University of Central Lancashire, Preston, UK)
 • Wiktor Federowicz Jakobenczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina)
 • Barbara Filipek-Mazur (Akademia Rolnicza w Krakowie)
 • Maria Flis-Bujak (Akademia Rolnicza, Lublin)
 • Dorota Kalembasa (Akademia Podlaska, Siedlce)
 • Krzysztof Kasprzak (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu)
 • Janina Kotowska (Akademia Rolnicza, Szczecin)
 • Janina Kaniuczak (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Józef Koc (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Jan Gąsior (Uniwersytet Rzeszowski) – Sekretarz

SIEDZIBA REDAKCJI

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
Zakład Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

www.univ.rzeszow.pl

ISSN 1642-3828

Druk: BONUS LIBER Sp. z o.o., 35-020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7